วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ประกาศ มาตรการ ข้อปฏิบัติ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รอบ 2 ในระหว่างช่วงที่ปิด เทศกาลปีใหม่ และในภาคเรียนที่ 2/2563 ดังนี้

Read More

ต้อนรับ อดีตคณบดีและคณาจารย์ ชมรมผู้เกษียณอายุคณะศึกษาศาสตร์ มข.

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดย ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาต ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการ…

Read More