วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ร่วมกับ โรงเรียนอมตวิทยา จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร สำหรับผู้ที่จบการศึกษา ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562