วันที่ 25 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จัดโครงการ “อบรมการป้องกันและระวับอัคคีภัยสำหรับนักเรียน นักศึกษา ” โดยมี ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก นายมนตรี อาณานอก ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายนิคม มาตรนอก ตำแหน่งพนักงานขับรถดับเพลิง และนายลมกรด เขื่องสตุง พนักงานดับเพลิง เป็นวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแผนป้องกันอัคคีภัย ทักษะการใช้เครื่องดับเพลิงเคมีขั้นต้น และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแก๊ส พร้อมสาธิตการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องดับเพลิงเคมีขั้นต้นในการดับเพลิงที่เกิดจากแก๊ส น้ำมัน ณ โรงยิมรัตนภรณ์