วันที่ 29 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จัดโครงการ “Fin.ดี We Can Do !!! Season 4 ยิ่งออมยิ่งได้ MONEY BOOK” โดยมี ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก นางสาวสุเนตร สกุลสิทธิวัฒน์ (อาจารย์ประจำแผนกการบัญชี) เป็นวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน เทคนิคและวิธีการออมเงิน การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อควบคุมการใช้จ่ายเงิน วางแผน รายได้และค่าใช้จ่ายให้เกิดความสมดุลในการออมเงิน ณ ห้องประชุมพิทักษ์พล วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ