วันที่ 29 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ บริษัท TOSHIBA Carrier นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี จ.ปทุมธานี โดยเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟ้ฟ้า ,เครื่องปรับอากาศ และ บริษัท เม็กเท็ค แมนู แฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด อ.บางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นบริษัทประเภทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้เข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาระดับ ปวส. 1 “เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสวัสดิการที่นักศึกษาจะได้รับ และแนะแนวสถานประกอบการในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้