วันที่ 14 กันยายน 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จัดโครงการ”อบรมความรู้พื้นฐานการใช้เครื่องวัดออสซิโลสโคปสมัยใหม่” เพื่อเพิ่มทักษะในการใช้เครื่องมือวัด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากสถานประกอบการจริงที่เหมาะสมกับความเป็นจริง ส่งเสริมความมีความรู้รอบตัว นอกห้องเรียน และเล็งเห็นความสำคัญของการประกอบอาชีพในอนาคต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศาสตร์ คณาศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ มงคลเกษตร และนักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้และสาธิตวิธีการใช้เครื่องวัดออสซิโลสโคปสมัยใหม่แก่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพิทักษ์พล วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ