ปรัชญาของวิทยาลัย

  • ปรัชญาของวิทยาลัย

“ความรู้  ทักษะ  มานะ  คุณธรรม  นำชุมชน”

  1. ความรู้ หมาย ถึง การพัฒนาศักยภาพทงการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เีรียนในด้านพุทธวิสัยให้เกิด ความรู้ทุกด้าน มีการพัฒนาสติปัญญา โดยเน้นการเรียนให้ครบองค์ 4 คือ สุ จิ ปุ ลิ และการเรียนรู้สภาพจริงจากธรรมชาติจากแหล่งเรียนรู้ จากภูมิปัญญาชาวบ้าน และมีความรู้ความเข้าในทักษะกระบวนการ รู้จักศึกษาความรู้ด้วยตนเองและนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ต่อตนเองและสังคม
  2. ทักษะ หมายถึง การฝึกปฏิบัติในสาขาที่เรียนจนเกิดความชำนาญมีทักษะวิชาชีพนั้น ๆ จนสามรรถนำไปประกอบวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
  3. มานะ หมาย ถึง มีความพยายามในการฝึกปฏิบัติให้ได้ซึ่งความสำเร็จตามมาตรฐานฝึมือแรงงาน มีความอดทน มีความอุตสาห วิริยะ ต่อการเรียนและมีใจรักในวิชาชีพ
  4. คุณธรรม หมาย ถึง การปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความเป็นประชาธิปไตย ห่างไกลอบายมุขและพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมทุกเมื่อ
  5. นำชุมชน  หมายถึง การที่ทางวิทยาลัยเป็นผู้นำทั้งในเรื่องทางด้านงานวิชาการและการสร้างวิชาชีพให้กับชุมชน ให้ชุมชนมีความรู้ สามารถประกอบอาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงาน