วิสัยทัศน์/พันธกิจ

  • วิสัยทัศน์

เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ  ระดับอุดมศึกษาในท้องถิ่น พัฒนาอาชีพที่หลากหลายสู่ชุมชน  พัฒนาคนให้มีคุณภาพตามต้องการของสังคม เป็นพลเมืองดี  มีจิตอาสา  และผลผลิตคนสู่ตลาดแรงงาน

  • พันธกิจ
  1. ผลิตบุคลากรด้านอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ตลาดแรงงาน
  2. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรับผิดชอบในหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ
  3. จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการเรียนการสอนให้ทันสมัย และเพียงพอต่อความต้องการเรียนการสอนเกินทักษะ
  4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและศักยภาพ
  5. ปลูกฝังให้นักเรียน มีระเบียบวินัย คุณภาพ จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพฃ
  6. จัดกิจกรรมบริการ พัฒนาชุมชน สังคมด้วยกลไกลด้านวิชาชีพ