ผลงานทางวิชาการนักเรียน/นักศึกษา สาขาไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2561
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ระดับ ปวช.
นายนันธวัฒน์ กอบธัญกาญจน์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทอง วิชา การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ระดับ ปวช.
นายวิรยิะ การกระสั่ง ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทอง วิชา การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับ ปวช.
นายวิษณุ มาตย์นอก ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทอง วิชา การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับ ปวช.
นายภูวดล หมื่นสีดา ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทอง วิชา การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับ ปวช.
นายอภิวัฒน์ พรไธสง ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญเงิน วิชา การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับ ปวช.
นายธนวัตร สายบุตร ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญเงิน วิชา การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับ ปวช.
นายทินกร ทาพันธ์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรยีญเงิน วิชา งานเครื่องทำความเย็น ระดับ ปวช.
นายสหภูวเดช ปริวันตัง ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญเงิน วิชาการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับ ปวช.
นายทวีชัย พรมนอก ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญเงิน วิชา การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับ ปวช.
นายเสกสรรษ ขวัญคำ ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญเงิน วิชา การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับ ปวช.
นายนันทิชา งบกระโทก ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองแดง วิชา การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
นายวิรยิะ สุภะกะ ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทอง วิชา การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับ ปวส.
นายชาตรี บุตรศรีภูมิ ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทอง วิชา การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับ ปวส.
นายพัฒนากร ภูศรีฤทธิ์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรยีญเงิน วิชา การติดตั้งไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม ระดับ ปวส.
นายตันติกร แพงศรี ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญเงิน วิชา การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับ ปวส.
นายณัฐพล โพธิ์ชัย ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญเงิน วิชา การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับ ปวส.
นายนฤทธ์ิ ชาวสวน ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญเงิน วิชา การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับ ปวส.
นายการันย์ โม้ทองศรี ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญเงิน วิชา การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับ ปวส.
นายรังสรรค์ คันทะโสม ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองแดง วิชา การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.