ผลงานทางวิชาการนักเรียน/นักศึกษาปีการศึกษา 2562 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ