ผลงานทางวิชาการนักเรียน/นักศึกษาปีการศึกษา 2562 สาขาช่างยนต์