ผลงานทางวิชาการครูปีการศึกษา 2561สาขาการโรงแรม

 

  นายปวิช  ถ้วยแก้ว

   (หัวหน้าแผนกการโรงแรม)

 

 

นางสาวอาภาพรรณ  จันทะนาม

   (อาจารย์ประจำแผนกการโรงแรม)

 

 

นางสาวปราวีณา  สินสว่าง

   (อาจารย์ประจำแผนกการโรงแรม)