ผลงานทางวิชาการครูปีการศึกษา 2561สาขาไฟฟ้ากำลัง

 นายกิติมศักดิ์  คุณแสน

   (หัวหน้าแผนกไฟฟ้ากำลัง)

       

 

 นายปวิช  ถ้วยแก้ว

   (อาจารย์ประจำแผนกไฟฟ้ากำลัง)
 

  นางสาวนพวันท์  นาราษฎร์

   (อาจารย์ประจำแผนกไฟฟ้ากำลัง)
 

  นายเรวัติ  แก่นภักดี

   (อาจารย์ประจำแผนกไฟฟ้ากำลัง)
 

  นายวรากร  วิชัยโย

   (อาจารย์ประจำแผนกไฟฟ้ากำลัง)