รางวัลเชิดชูเกียรติครูปีการศึกษา 2562 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายไพโรจน์  สุพรรณ

(หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 รางวัลเชิดชูเกียรติ    

นายธวัฒน์  ไสวงาม

(อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 รางวัลเชิดชูเกียรติ    

นางนัฐกานต์  จงจอหอ

(อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 รางวัลเชิดชูเกียรติ    

นางสาวเพ็ญประภา  บังดง

(อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 รางวัลเชิดชูเกียรติ    

นายพีระ  ปะวะถา

(อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 รางวัลเชิดชูเกียรติ    
     

นายศรัญญู  สีแสนยง

(อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 รางวัลเชิดชูเกียรติ