รางวัลเชิดชูเกียรติครูปีการศึกษา 2562 สาขาการโรงแรม

 

  นายปวิช  ถ้วยแก้ว

   (หัวหน้าแผนกการโรงแรม)
รางวัลเชิดชูเกียรติ  

 นางสาวอาภาพรรณ  จันทะนาม

   (อาจารย์ประจำแผนกการโรงแรม)
รางวัลเชิดชูเกียรติ  
 

นางสาวปราวีณา  สินสว่าง

   (อาจารย์ประจำแผนกการโรงแรม)
รางวัลเชิดชูเกียรติ