รางวัลเชิดชูเกียรติครูปีการศึกษา 2562 สาขาช่างยนต์

  นายชัชวาลย์  ศิริพัฒน์

   (หัวหน้าแผนกช่างยนต์)
รางวัลเชิดชูเกียรติ  

  นายปิยะ  ทำประเสริฐ

   (อาจารย์ประจำแผนกช่างยนต์)
รางวัลเชิดชูเกียรติ  

นายจักรา  ทะลาสี

(อาจารย์ประจำแผนกช่างยนต์)

รางวัลเชิดชูเกียรติ  

นายวิทยา  วาปีโส

(อาจารย์ประจำแผนกช่างยนต์)

รางวัลเชิดชูเกียรติ  

นายพงศกร นาชัยดูลย์

(อาจารย์ประจำแผนกช่างยนต์)

รางวัลเชิดชูเกียรติ  

นายเอกวิทย์ สร้อยทิพย์เจริญ

(อาจารย์ประจำแผนกช่างยนต์)

รางวัลเชิดชูเกียรติ