ประวัติความเป็นมา

ประวัติวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งเมื่อปีการศึกษา 2551 แยกออกมาจากโรงเรียนอมตวิทยาซึ่งเปิดสอนระดับสามัญศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 และเมื่อปี พ.ศ. 2545 ได้เปิดสอนในระดับอาชีวศึกษา 2ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มี 6 สาขา ดังนี้

–  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
–  สาขาวิชาการบัญชี
–  สาขาวิชาช่างยนต์
–  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
–  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
–  สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

เมื่อปีการศึกษา 2550 ได้ขอรับใบอนุญาตแยกจากโรงเรียนอมตวิทยา เป็นโรงเรียนอมตะเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ อย่างเป็นเอกเทศ โดยมี ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ เป็นผู้รับใบนุญาต และนายปกรณ์ ขันช้อน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 888 ถนนประชาพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190 บนพื้นที่ 19 ไร่เศษ ประกอบด้วย

–  อาคารเรียนคอนกรีต 4 ชั้น        จำนวน  1 หลัง
–  โรงฝึกปฏิบัติงาน                     จำนวน  2 หลัง
–  อาคารเอนกประสงค์                จำนวน  1 หลัง
–  อาคารกิจการ                         จำนวน  1 หลัง
–  อาคารสนับสนุน                      จำนวน  1 หลัง
–  โรงอาหาร                             จำนวน  1 หลัง

เมื่อปีการศึกษา 2554 โรงเรียนอมตะเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ ได้รับการยกวิทยฐานะจาก “โรงเรียนอมตะเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ” เป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ”