วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดยคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ร่วมกันตัดเย็บ Mask ปิดปาก เพื่อใช้ในสถานะการณ์ การป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 COVID-19

Read More

วันที่ 14 มีนาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เปิดรายงานตัวของนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น มีนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยผู้ปกครอง เข้ามารับรายงานตัวในวันนี้ อย่างมากมาย

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ร่วมกับ โรงเรียนอมตวิทยา จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร สำหรับผู้ที่จบการศึกษา ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จัดโครงการ งานความร่วมมือและบริการชุมชน ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จัดโครงการ งานความร่วมมือและบริการชุมชน ประจำปีการศึกษา 2562 โดย ดร.…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่า…

Read More