วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของไทยในวันลอยกระทง โดยมีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ร่วมกับ ชุมชนรัตนวารี เทศบาลหนองสองห้อง ประจำปี 2565 ณ บริเวณหนองหูลิง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

Read More

วันที่ 14 กันยายน 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จัดโครงการ”อบรมความรู้พื้นฐานการใช้เครื่องวัดออสซิโลสโคปสมัยใหม่” เพื่อเพิ่มทักษะในการใช้เครื่องมือวัด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากสถานประกอบการจริงที่เหมาะสมกับความเป็นจริง ส่งเสริมความมีความรู้รอบตัว นอกห้องเรียน และเล็งเห็นความสำคัญของการประกอบอาชีพในอนาคต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศาสตร์ คณาศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ มงคลเกษตร และนักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้และสาธิตวิธีการใช้เครื่องวัดออสซิโลสโคปสมัยใหม่แก่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพิทักษ์พล วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ตามระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ในระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2565 เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน การแก้ปัญหาผลการเรียน และพฤติกรรมไม่พึ่งประสงค์ ตลอดจนเป็นการเก็บข้อมูลในการดูแลและแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้ปกครอง โอกาสนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

Read More

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ บริษัท TOSHIBA Carrier นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี จ.ปทุมธานี โดยเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟ้ฟ้า ,เครื่องปรับอากาศ และ บริษัท เม็กเท็ค แมนู แฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด อ.บางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นบริษัทประเภทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้เข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาระดับ ปวส. 1 “เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสวัสดิการที่นักศึกษาจะได้รับ และแนะแนวสถานประกอบการในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้

Read More

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จัดโครงการ “Fin.ดี We Can Do !!! Season 4 ยิ่งออมยิ่งได้ MONEY BOOK” โดยมี ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก นางสาวสุเนตร สกุลสิทธิวัฒน์ (อาจารย์ประจำแผนกการบัญชี) เป็นวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน เทคนิคและวิธีการออมเงิน การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อควบคุมการใช้จ่ายเงิน วางแผน รายได้และค่าใช้จ่ายให้เกิดความสมดุลในการออมเงิน ณ ห้องประชุมพิทักษ์พล วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ

Read More

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จัดโครงการ “อบรมการป้องกันและระวับอัคคีภัยสำหรับนักเรียน นักศึกษา ” โดยมี ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก นายมนตรี อาณานอก ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายนิคม มาตรนอก ตำแหน่งพนักงานขับรถดับเพลิง และนายลมกรด เขื่องสตุง พนักงานดับเพลิง เป็นวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแผนป้องกันอัคคีภัย ทักษะการใช้เครื่องดับเพลิงเคมีขั้นต้น และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแก๊ส พร้อมสาธิตการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องดับเพลิงเคมีขั้นต้นในการดับเพลิงที่เกิดจากแก๊ส น้ำมัน ณ โรงยิมรัตนภรณ์

Read More

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ บริษัท โตชิบา คอนซูมเมอร์ TPT นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี จ.ปทุมธานี โดยเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟ้ฟ้า ตู้เย็น และเครื่องซักผ้า ได้เข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ให้กับนักศึกษาระดับ ปวส. 1 “เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสวัสดิการที่นักศึกษาจะได้รับ และแนะแนวสถานประกอบการในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้

Read More