หลักสูตรที่เปิดสอน

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  


ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขางานการบัญชี
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขางานยานยนต์
สาขางานไฟฟ้ากำลัง
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)


ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขางานการบัญชี
สาขางานการพัฒนาโปรแกรม

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

                ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขางานการโรงแรม