รางวัลเชิดชูเกียรติครูปีการศึกษา 2562

รางวัลเชิดชูเกียรติครูปีการศึกษา 2562
สาขาการบัญชี
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาการโรงแรม
สาขาไฟฟ้ากำลัง
สาขาอิเล็กทรอนิกส์
สาขาช่างยนต์
สมรรถนะแกนกลาง
ช่างพื้นฐาน