รางวัลเชิดชูเกียรติครูปีการศึกษา 2562 สมรรถนะแกนกลาง

นางสาวปภัสรา ประโมทะโก  

   (หัวหน้าแผนกทักษะชีวิต)
รางวัลเชิดชูเกียรติ  

  นายอภิชาติ  เกตุภูเขียว

   (อาจารย์ประจำแผนกทักษะชีวิต)
รางวัลเชิดชูเกียรติ  

นายเสกสรรค์  จันทร์แดง

   (แผนกทักษะชีวิต)
รางวัลเชิดชูเกียรติ  

นางสาวเบญจวรรณ  บูรณะกิติ

   (แผนกทักษะชีวิต)
รางวัลเชิดชูเกียรติ  

นางสาวรัตน์ธิกร พลกล้า

   (แผนกทักษะชีวิต)
รางวัลเชิดชูเกียรติ  

นางสาวกรองแก้ว ตั้งปรัชญากูล

   (แผนกทักษะชีวิต)
รางวัลเชิดชูเกียรติ  

นายณัฐภูมิ นะราหนองแวง

   (แผนกทักษะชีวิต)
รางวัลเชิดชูเกียรติ  

 

นายปิติพงษ์ คงคำ

   (แผนกทักษะชีวิต) 
รางวัลเชิดชูเกียรติ