บุคลากรแผนกอิเล็กทรอนิกส์

 นายวรุต  มีตา

   (หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์)

 นายอภิรักษ์  ชัยภักดี

   (อาจารย์ประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์)

 นายโกศล  ดวงโภคา

   (อาจารย์ประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์)