บุคลากรแผนกอิเล็กทรอนิกส์

 นายโกศล  ดวงโภคา

   (หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์)

            

 นายอภิรักษ์  ชัยภักดี

   (อาจารย์ประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์)

 นายวรุต  มีตา

   (อาจารย์ประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์)

นายศิริโชติ  เพียรเสมอ

   (อาจารย์ประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์)