บุคลากรแผนกการบัญชี

 

 นางสาวศิริลักษณ์  นันทะเสน

   (หัวหน้าแผนกการบัญชี)
 

นางสาวเมตตา  พลภูงา

   อาจารย์ประจำแผนกการบัญชี

นางสาวณัฐพัชร์  ศรีวิธรรม

   อาจารย์ประจำแผนกการบัญชี

นางสาวสุเนตร  สกุลสิทธิวัฒน์

   อาจารย์ประจำแผนกการบัญชี

นางสาวอินธุอร  ดีมา

   อาจารย์ประจำแผนกการบัญชี