รางวัล ปีการศึกษา 2561

 

สาขาการบัญชี
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาการโรงแรม
สาขาไฟฟ้ากำลัง
สาขาอิเล็กทรอนิกส์
สาขาช่างยนต์