บุคลากรแผนกการโรงแรม

 

  นายปวิช  ถ้วยแก้ว

   (หัวหน้าแผนกการโรงแรม)

 

 

นางสาวพัชราภรณ์ บัวพรมมา
   (อาจารย์ประจำแผนกการโรงแรม)

 

 

นายประวิท สีหะสุทธิ์
 (อาจารย์ประจำแผนกการโรงแรม)

 


นางสาวมานิตา มาคะรมย์

   (อาจารย์ประจำแผนกการโรงแรม)