บุคลากรแผนกช่างยนต์

  นายชัชวาลย์  ศิริพัฒน์

   (หัวหน้าแผนกช่างยนต์)

  นายปิยะ  ทำประเสริฐ

   (อาจารย์ประจำแผนกช่างยนต์)

  นายปริญญา  พันชัย

   (อาจารย์ประจำแผนกช่างยนต์)

  นายจักรา  ทะลาสี

   (อาจารย์ประจำแผนกช่างยนต์)

   นายสุประเสริฐ  มีเทียน

   (อาจารย์ประจำแผนกช่างยนต์)

   นายพิเชษฐ  ศรีโกมาตร์

   (อาจารย์ประจำแผนกช่างยนต์)