รางวัลเชิดชูเกียรติครูปีการศึกษา 2561

รางวัลเชิดชูเกียรติครูปีการศึกษา 2561
สาขาการบัญชี
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาการโรงแรม
สาขาไฟฟ้ากำลัง
สาขาอิเล็กทรอนิกส์
สาขาช่างยนต์
สมรรถนะแกนกลาง
ช่างพื้นฐาน