บุคลากรแผนกช่างพื้นฐาน

 ส.อ.นิรันด์  เหง่าลา

      (หัวหน้าช่างพื้นฐาน)
 

 นายภูมินทร์  กล่อมฤทธิ์

   อาจารย์ประจำแผนกช่างพื้นฐาน