ข้อมูลทั่วไป

  • ตราประจำวิทยาลัย  เป็นรูปสัญลักษณ์ สาขางาน 6 แผนก

  • อักษรย่อของวิทยาลัย

ใช้อักษรย่อภาษาไทยว่า ว.ท.อ. ซึ่งย่อมาจาก “วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ”

ใช้อักษรภาษาอังกฤษว่า “Amata Technological College”

  • สีประจำวิทยาลัย

สีขาว  หมายถึง ความบริสุทธิ์ มีกิริยามารยาทที่เีรียบร้อย

สีแดง  หมายถึง ความเป็นผู้นำที่กล้าแกร่ง และมีความสามารถในด้านต่างๆ

สีเทา หมายถึง ความสามัคคีกลมเกลียว

  • ต้นไม้ประจำวิทยาลัย คือ ต้นกาสะลอง (ต้นปีป)

หมายถึง ความบริสุทธิ์ กลิ่นหอมขจรขจาย ซึ่งหมายถึง จิตใจที่บริสุทธิ์ุผุดผ่องของเยาวชน และเกียรติยศชื่อเสียง