บุคลากรแผนกสมรรถนแกนกลาง

นางสาวเบญจวรรณ  บูรณะกิติ

   (หัวหน้าแผนกสมรรถนแกนกลาง)

  นายอภิชาติ  เกตุภูเขียว

   (อาจารย์ประจำแผนกสมรรถนแกนกลาง)

นายเสกสรรค์  จันทร์แดง

   (อาจารย์ประจำแผนกสมรรถนแกนกลาง)

นางสาวสุพัตรา ใจสงบ

(อาจารย์ประจำแผนกสมรรถนแกนกลาง)
 

นางสาวชุติมา  ราชดา

(อาจารย์ประจำแผนกสมรรถนแกนกลาง)
 

นางสาวนันทศิริ  สุขโสม

 
(อาจารย์ประจำแผนกสมรรถนแกนกลาง)
 

นายธวัชชัย  วีรศักดิ์ 

(อาจารย์ประจำแผนกสมรรถนแกนกลาง)