บุคลากรแผนกทักษะชีวิต

  นางสาวจตุพร  สุหญ้านาง

   (หัวหน้าแผนกทักษะชีวิต)

  นายอภิชาติ  เกตุภูเขียว

   (อาจารย์ประจำแผนกทักษะชีวิต)

  นางสาวอมรรัตน์  สุพรมอินทร์

   (อาจารย์ประจำแผนกทักษะชีวิต)

  นายสิวา  โพรัตทะ

   (อาจารย์ประจำแผนกทักษะชีวิต)

 

 

  นางสาววนัสนันท์  ดวงเศสวงค์

   (อาจารย์ประจำแผนกทักษะชีวิต)

 

  นางสาวปวีณา  สุดาจันทร์

   (อาจารย์ประจำแผนกทักษะชีวิต)

 

นายเอกพงษ์  สมมาตย์

 (อาจารย์ประจำแผนกทักษะชีวิต)

 

นายสุรชัย  อุดมฉวี

(อาจารย์ประจำแผนกทักษะชีวิต)