บุคลากรแผนกทักษะชีวิต

  นางสาวจตุพร  สุหญ้านาง

   (หัวหน้าแผนกทักษะชีวิต)

  นายอภิชาติ  เกตุภูเขียว

   (อาจารย์ประจำแผนกทักษะชีวิต)

  นางเยาวมาลย์  เด่นชัยกุล

   (อาจารย์ประจำแผนกทักษะชีวิต)

  นางสาวอมรรัตน์  สุพรมอินทร์

   (อาจารย์ประจำแผนกทักษะชีวิต)

  นานสิวา  โพรัตทะ

   (อาจารย์ประจำแผนกทักษะชีวิต)

  นางสาววนัสนันท์  ดวงเศสวงค์

   (อาจารย์ประจำแผนกทักษะชีวิต)

  นายนิคม  อ่อนเมืองคง

   (อาจารย์ประจำแผนกทักษะชีวิต)

  นางสาวปวีรา  สุดาจันทร์

   (อาจารย์ประจำแผนกทักษะชีวิต)