บุคลากรแผนกทักษะชีวิต

  นายสุรชัย  อุดมฉวี

   (หัวหน้าแผนกทักษะชีวิต)

  นายอภิชาติ  เกตุภูเขียว

   (อาจารย์ประจำแผนกทักษะชีวิต)

นายชินกร แตกหนองโน

   (แผนกทักษะชีวิต)

นางสาวดวงเดือน  ภูทองเงิน

   (แผนกทักษะชีวิต)

 

นางสาวปภัสรา ประโมทะโก

   (แผนกทักษะชีวิต)

 

นางสาวชญานี  สิงห์โต

   (แผนกทักษะชีวิต)

นายเสกสรรค์  จันทร์แดง

   (แผนกทักษะชีวิต)

 

นางสาวเบญจวรรณ  บูรณะกิติ

   (แผนกทักษะชีวิต)