บุคลากรแผนกทักษะชีวิต

 นางสาววนัสนันท์  ดวงเศสวงค์

   (หัวหน้าแผนกทักษะชีวิต)

  นายอภิชาติ  เกตุภูเขียว

   (อาจารย์ประจำแผนกทักษะชีวิต)

นายสุรชัย  อุดมฉวี

(อาจารย์ประจำแผนกทักษะชีวิต)
 

นายศุภกิตติ์ ทวีโชติ

(อาจารย์ประจำแผนกทักษะชีวิต)