อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์

“ฝีมือดี มีจิตอาสา”

เอกลักษณ์

“สถานศึกษาที่เป็นแหล่งผลิตกำลังคนสายอาชีพ เพื่อบริการชุมชนและสังคม”