ทำเนียบผู้บริหาร

ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์
ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ 
นางสาวชญาดา พรมวัน
ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ 
ดร.ปกรณ์ ขันช้อน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ 
นายปวิช  ถ้วยแก้ว
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ 
ฝ่ายวิชาการ
นายอภิชาติ  เกตุภูเขียว
รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา