บุคลากรแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายไพโรจน์  สุพรรณ

(หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

นายธวัฒน์  ไสวงาม

(อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

นางนัฐกานต์  จงจอหอ

(อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

นางสาวเพ็ญประภา  บังดง

(อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

นายอธิวัฒน์  ยาตาแสง

(อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

นางสาวสุภาภรณ์ แรกคำนวน

(อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 

นายพีระ  ปะวะถา

(อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)