บุคลากรแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายไพโรจน์  สุพรรณ

(หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

 

นางนัฐกานต์  จงจอหอ

(อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

 

นายพีระ  ปะวะถา

(อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

นายวิวัฒน์กุล บุญยงค์

(อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

นางสาวนฤมล  ฝ่ายพลแสน

(อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 
   

นางสาววิภาดา ผาบชมภู

(อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)