รางวัลเชิดชูเกียรติครูปีการศึกษา 2562 สาขาไฟฟ้ากำลัง

 นายกิติมศักดิ์  คุณแสน

   (หัวหน้าแผนกไฟฟ้ากำลัง)

  รางวัลเชิดชูเกียรติ      

 

 นายปวิช  ถ้วยแก้ว

   (อาจารย์ประจำแผนกไฟฟ้ากำลัง)
รางวัลเชิดชูเกียรติ  
 

  นางสาวนพวันท์  นาราษฎร์

   (อาจารย์ประจำแผนกไฟฟ้ากำลัง)
รางวัลเชิดชูเกียรติ  
 

  นายเรวัติ  แก่นภักดี

   (อาจารย์ประจำแผนกไฟฟ้ากำลัง)
รางวัลเชิดชูเกียรติ  
 

  นายวรากร  วิชัยโย

   (อาจารย์ประจำแผนกไฟฟ้ากำลัง)
รางวัลเชิดชูเกียรติ