รางวัลเชิดชูเกียรติครูปีการศึกษา 2562 ช่างพื้นฐาน

 ส.อ.นิรันด์  เหง่าลา

      (หัวหน้าช่างพื้นฐาน)
รางวัลเชิดชูเกียรติ  

 นายทรงยศ  พุทธแสง

   อาจารย์ประจำแผนกช่างพื้นฐาน
รางวัลเชิดชูเกียรติ