ผลงานทางวิชาการนักเรียน/นักศึกษาปีการศึกษา 2561 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ