ผลงานทางวิชาการครูปีการศึกษา 2561สมรรถนะแกนกลาง

นางสาวปภัสรา ประโมทะโก  

   (หัวหน้าแผนกทักษะชีวิต)

  นายอภิชาติ  เกตุภูเขียว

   (อาจารย์ประจำแผนกทักษะชีวิต)

นายเสกสรรค์  จันทร์แดง

   (แผนกทักษะชีวิต)

นางสาวเบญจวรรณ  บูรณะกิติ

   (แผนกทักษะชีวิต)
 

นางสาวรัตน์ธิกร พลกล้า

   (แผนกทักษะชีวิต)
 

นางสาวกรองแก้ว ตั้งปรัชญากูล

   (แผนกทักษะชีวิต)
 

นายณัฐภูมิ นะราหนองแวง

   (แผนกทักษะชีวิต)

 

นายปิติพงษ์ คงคำ

   (แผนกทักษะชีวิต)