ผลงานทางวิชาการครูปีการศึกษา 2562 สาขาการบัญชี

 นางสาวศิริลักษณ์  นันทะเสน

   (หัวหน้าแผนกการบัญชี)
 

 นางสาวทัศนีย์  แก้วนอก

   อาจารย์ประจำแผนกการบัญชี

ผลงานทางวิชาการ

 

 นางสาวเมตตา  พลภูงา

   อาจารย์ประจำแผนกการบัญชี

ผลงานทางวิชาการ

 

 นางสาวอริญธร  พรชัย

   อาจารย์ประจำแผนกการบัญชี

ผลงานทางวิชาการ

 

 นางสาวณัฐพัชร์  ศรีวิธรรม

   อาจารย์ประจำแผนกการบัญชี

ผลงานทางวิชาการ