ผลงานทางวิชาการครูปีการศึกษา 2562สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายไพโรจน์  สุพรรณ

(หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ผลงานทางวิชาการ

นายธวัฒน์  ไสวงาม

(อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ผลงานทางวิชาการ

นางนัฐกานต์  จงจอหอ

(อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ผลงานทางวิชาการ

นางสาวเพ็ญประภา  บังดง

(อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ผลงานทางวิชาการ

นายพีระ  ปะวะถา

(อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ผลงานทางวิชาการ
   

นายศรัญญู  สีแสนยง

(อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ผลงานทางวิชาการ