ผลงานทางวิชาการครูปีการศึกษา 2562 สาขาช่างยนต์

  นายชัชวาลย์  ศิริพัฒน์

   (หัวหน้าแผนกช่างยนต์)

  นายปิยะ  ทำประเสริฐ

   (อาจารย์ประจำแผนกช่างยนต์)

นายจักรา  ทะลาสี

(อาจารย์ประจำแผนกช่างยนต์)

นายวิทยา  วาปีโส

(อาจารย์ประจำแผนกช่างยนต์)

นายพงศกร นาชัยดูลย์

(อาจารย์ประจำแผนกช่างยนต์)

นายเอกวิทย์ สร้อยทิพย์เจริญ

(อาจารย์ประจำแผนกช่างยนต์)