ผลงานทางวิชาการครูปีการศึกษา 2562 สมรรถนะแกนกลาง

นางสาวปภัสรา ประโมทะโก  

   (หัวหน้าแผนกทักษะชีวิต)

ผลงานทางวิชาการ

  นายอภิชาติ  เกตุภูเขียว

   (อาจารย์ประจำแผนกทักษะชีวิต)

ผลงานทางวิชาการ

นายเสกสรรค์  จันทร์แดง

   (แผนกทักษะชีวิต)

ผลงานทางวิชาการ

นางสาวเบญจวรรณ  บูรณะกิติ

   (แผนกทักษะชีวิต)
ผลงานทางวิชาการ

นางสาวรัตน์ธิกร พลกล้า

   (แผนกทักษะชีวิต)
ผลงานทางวิชาการ

นางสาวกรองแก้ว ตั้งปรัชญากูล

   (แผนกทักษะชีวิต)
ผลงานทางวิชาการ

นายณัฐภูมิ นะราหนองแวง

   (แผนกทักษะชีวิต)

ผลงานทางวิชาการ

 

นายปิติพงษ์ คงคำ

   (แผนกทักษะชีวิต)

 ผลงานทางวิชาการ