วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะเชิญชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาสีภายใน “กาสะลองเกมส์”ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2562

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน “กาสะลองเกมส์”ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2562 โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ 26 ธันวาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านกีฬา พัฒนาสมรรถภาพด้าน ร่างกาย จิตใจ อารามณ์ เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี และสร้างความสำพันธ์ที่ดีระหว่าง คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง ดังนั้น ในกิจกรรมกีฬาครั้งนี้ ทางวิทยาลัยจึงขอเชิญชวนท่านร่วม การแข่งขันกีฬาภายใน “กาสะลองเกมส์ ครั้งที่ 18” ในครั้งนี้ ด้วยความยินดียิ่ง