วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามการจัดการเรียนรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาโดยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)