วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้รับการตรวจเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลหนองสองห้อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้รับการตรวจเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลหนองสองห้อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง ที่เข้ามาติดต่อ ภายในวิทยาลัย ให้มีความมั่นใจในมาตราการ การรักษาเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ