ครู นักเรียนดี ไม่ลา ไม่ขาด ไม่สาย ปีการศึกษา 2-2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ โดย นายปวิช ถ้วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ นายอภิชาติ เกตุภูเขียวรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครู ที่ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นผู้ไม่ขาด ไม่ลา ไม่สาย ปีการศึกษา 2563 และนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างสม่ำเสมอเป็นผู้ไม่ขาด ไม่ลา ไม่สาย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ทางวิทยาลัยจึงขอชื่นชม และขอให้คุณครูและนักเรียน นักศึกษา รักษาความดีนี้ไว้ตลอดไป