วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ผ่านเข้ารอบ 10 ทีม การจัดทำผลงานระดับโครงงานสร้างสรรค์ การประกวดผลงานด้านความรู้ทางการเงิน โครงการ “Fin.ดี We Can Do!!! Season 3 “ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รับเงินสนับสนุนจัดทำโครงงานขยายผล จำนวน 15,000 บาท

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ขอแสดงความยินดี กับ คุณครูอริญธร พรชัย ครูแผนกการบัญชี และนักศึกษา
(1.)นางสาววรรณภา แสนเจ๊ก สาขาการบัญชี
(2.)นางสาวรัชฎาภรณ์ โสระชัย สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
(3.) นายชัชวาล ชมภู สาขาอิเล็กทรอนิกส์
(4.) นายปิยะวัฒน์ นามหานวล สาขาการโรงแรง
นักศึกษาระดับ ปวส. 1 ผ่านเข้ารอบ 10 ทีม การจัดทำผลงานระดับโครงงานสร้างสรรค์ การประกวดผลงานด้านความรู้ทางการเงิน โครงการ “Fin.ดี We Can Do!!! Season 3 “ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รับเงินสนับสนุนจัดทำโครงงานขยายผล จำนวน 15,000 บาท