คณะผู้บริหาร โดย ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้รับในอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ และ ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ และตัวแทนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมงาน เกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอหนองสองห้อง