แผนกการบัญชี อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน-นักศึกษา

แผนกการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพ นักเรียน-นักศึกษา” เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความโดดเด่นให้กับบุคลิกภาพให้แก่นักเรียน-นักศึกษา ทางผู้จัดโครงการต้องขอขอบคุณ ท่าน ดร.ปกรณ์ ขันช้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ ที่เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ และขอขอบคุณวิทยากรจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น ที่มาหาให้ความรู้ในวันนี้