วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ตามระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ในระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2565 เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน การแก้ปัญหาผลการเรียน และพฤติกรรมไม่พึ่งประสงค์ ตลอดจนเป็นการเก็บข้อมูลในการดูแลและแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้ปกครอง โอกาสนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา