เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center)

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ได้จัดโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะศูนย์…

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย ทำความร่วมมือกับ บริษัท เอส อาร์ ดับบลิว อัพเกรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ระหว่างเรียนในสถานประกอบการจริง

Read More